Har du upptäckt allvarliga miss­förhåll­anden?

Här hittar du information om visselblåsarfunktionen hos Infotiv. Du kan göra en anmälan om allvarliga missförhållanden på din arbetsplats. Du hittar även svar på vanliga frågor som gäller visselblåsning.

Du har rätt att slå larm om missförhållanden utan att riskera att råka illa ut. Du kan larma här på Infotivs webbplats eller genom att ringa Infotivs växel och be att få prata med någon i skyddskommittén. Du kan också vända dig till en myndighets visselblåsarkanal. Sådana kanaler finns hos ett stort antal myndigheter, bland annat Arbetsmiljöverket, Finansinspektionen, Skatteverket, Integritetsskyddsmyndigheten och många fler som har ansvar för olika områden i samhället.

Jag vill slå larm

Vanliga frågor

Vad kan jag slå larm om? 

Du har rätt att slå larm om missförhållanden som det kan finnas ett allmänt intresse av att ta del av. Det betyder att till exempel dina egna synpunkter på hur Infotiv styrs eller din lön inte hör hemma här. Däremot kan du larma om brott eller oegentligheter som du vet eller misstänker pågår inom organisationen. Exempel på detta kan vara mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar eller förskingring. Det kan även vara aktuellt att slå larm om olika missförhållanden som strider mot EU-regler, exempelvis dataskyddsförordningen.

Riskerar jag att bli av med jobbet?

Nej, du riskerar inte uppsägning, ändrade arbetsuppgifter, lönesänkning, utfrysning eller annan bestraffning för att du larmar. En arbetsgivare som på något sätt bestraffar en visselblåsare bryter mot lagen och riskerar att få betala skadestånd.

Vad händer när jag har skickat in min anmälan?

Infotivs skyddskommitté tar emot ditt ärende, utreder det och tar fram åtgärder. Du får en bekräftelse inom 7 dagar, om du inte avsagt dig återkoppling, och därefter får du återkoppling om ärendet inom 3 månader. Vid behov, och om du uppgett kontaktuppgifter, kan någon i skyddskommittén höra av sig till dig för att efterfråga kompletterande uppgifter. 

Vem kommer att läsa min anmälan?

Endast Infotivs skyddskommitté kommer att läsa din anmälan. De kommer utreda din anmälan och ta fram åtgärder. Skyddskommittén har tystnadsplikt och får därmed inte röja din identitet om du inte gett ditt samtycke till det.

Vad säger lagen?

2 kap. Skydd i form av ansvarsfrihet

1 § En rapporterande person får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Ansvarsfriheten enligt första stycket gäller inte vid uppsåtligt åsidosättande av sådan tystnadsplikt som enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, eller åsidosättande av tystnadsplikt enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

2 § Ansvarsfriheten enligt 1 § medför inte rätt att lämna ut handlingar.

3 § En rapporterande person får inte göras ansvarig för överträdelse av bestämmelser som gäller inhämtande av information, om personen vid inhämtandet hade skälig anledning att anta att inhämtandet var nödvändigt för att avslöja ett missförhållande.

4 § Ansvarsfriheten enligt 3 § gäller inte om den rapporterande personen genom inhämtandet gör sig skyldig till brott.

3 kap. Skydd mot hindrande åtgärder och repressalier

Förbud att vidta hindrande åtgärder och repressalier

 1 § En verksamhetsutövare får inte

1. hindra eller försöka hindra rapportering, eller
2. på grund av rapportering vidta repressalier mot

a) en rapporterande person,

b) någon hos verksamhetsutövaren som bistår den rapporterande personen vid rapporteringen, såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud,

c) någon hos verksamhetsutövaren som har koppling till den rapporterande personen, såsom en anhörig eller kollega, eller

d) en juridisk person som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till. 

2 § En verksamhetsutövare får inte vidta repressalier på grund av att någon vänder sig till sin arbetstagarorganisation för samråd i fråga om rapportering. Verksamhetsutövaren får inte heller hindra eller försöka hindra sådant samråd.

4 kap. Förutsättningar för att omfattas av skyddet

Var missförhållandena förekommer

2 § Skyddet gäller vid rapportering av missförhållanden som har uppstått eller som högst sannolikt kommer att uppstå i

1. den verksamhet som den rapporterande personen är, har varit eller kan komma att bli verksam i, eller
2. en annan verksamhet som den rapporterande personen är eller har varit i kontakt med genom sitt arbete.

9 kap. Tystnadsplikt

1 § Den som hanterar ett uppföljningsärende får inte obehörigen röja en uppgift som kan avslöja identiteten på den rapporterande personen eller på någon annan enskild som förekommer i ärendet.

Jag vill slå larm

Infotivs skyddskommitté tar emot och hanterar ärendet inom ramen för visselblåsarlagen. Du får en bekräftelse inom sju dagar, om du inte avsagt dig återkoppling. Därefter får du återkoppling om ärendet inom tre månader.